Hipoterapie

Jsme registrované středisko pod Českou hiporehabilitační společností (ČHS) a zabýváme se hipoterapií v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

Najdete nás zde: Registrovaná střediska | Česká hiporehabilitační společnost (hiporehabilitace-cr.com)

Čtyři z našich koní mají zkoušky hiporehabilitačních koní pod hlavičkou ČHS  

Ebon 🐴

Nikita 🐴

Springy 🐴

Carsen 🐴

 

Více informací a objednání hipoterapie na tel. +420 739 903 116

————————————————————–

Hipoterapie v pedagogické a sociální praxi

Co je HPSP? 

Hipoterapie v pedagogické a sociální praxi (HPSP) je jeden z oborů hiporehabilitace. Je to metoda speciální a sociální pedagogiky a sociální práce. Certifikovaný instruktor využívá práci a kontakt s koňmi a prostředí ranče jako prostředek k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami.

Poslání

Posláním HPSP je pomáhat dětem i dospělým uživatelům se zdravotním znevýhodněním nebo specifickými potřebami zejména v oblasti rozvoje sociálních schopností a dovedností. Pro uživatele s mentálním, smyslovým nebo fyzickým znevýhodněním je kontakt s koňmi a odborně vedený proces HPSP zaměřený na jejich konkrétní problémy obrovská pomoc při zapojení do běžného života. Uživatelům z běžné populace přináší HPSP jak možnost smysluplného trávení volného času, tak i pomoc při rozvíjení sociálních dovedností. 

Využití

 • nácvik komunikace
 • nácvik schopnosti spolupracovat
 • rozvoj kognitivních funkcí
 • rozvoj fyzické kondice
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • posílení sebevědomí
 • navození pozitivních změn v psychice
 • normalizace svalového napětí
 • zlepšení pohybové koordinace a rovnováhy
 • odpočinek a relaxace
 • navázání nových kontaktů

Pro koho je to vhodné?

 • děti s poruchami učení a chování
 • děti s ADHD
 • děti s vadami řeči
 • osoby se smyslovým postižením
 • osoby s poruchami autistického spektra (PAS)
 • osoby s mentálním nebo fyzickým hendikepem (nejčastěji DMO, LMD, svalová dystrofie, epilepsie)
 • osoby s demencí
 • seniory

Individuální lekce

Nabízíme docházku na individuální lekce – lekce trvá 30 minut a dítěti se věnuje vždy 1 instruktor  s jedním koněm. Lekci přizpůsobujeme možnostem a potřebám uživatele. Většinou napřed připravíme koně (přivedení a čištění), poté se věnujeme práci ze země, jízdě na koni na jízdárně nebo v terénu. 

Cena 300,-Kč za lekci

Skupinové lekce 

Kroužek u koní pro děti se specifickými potřebami

Jízda na koni + paravoltiž

Pro koho je kroužek vhodný: Kroužek je určený pro děti, kterým je potřeba věnovat více individuální péče a pracovat s nimi ve skupině pomaleji. Na jednoho vedoucího budou jen 4 děti, aby se jim mohl dostatečně věnovat.

Vhodné pro děti s poruchami učení, s lehkým mentálním nebo fyzickým postižením, hyperaktivní děti, atp. Na kroužek je nutné potvrzení od lékaře, že dítě může kroužek u koní navštěvovat.

Náplň kroužku: Děti se během kroužku budou věnovat péči o koně (krmení senem, úklid ohrádek, čištění koní). Dále se budou učit s koňmi komunikovat a pracovat ze země, budou jezdit na koni do terénu s vodičem a trénovat paravoltiž.

Cíle: Mezi cíle paravoltiže se řadí rozvíjení a zdokonalování pohybových schopností a celkové motoriky a koordinace. V rámci možností také zlepšování psychické kondice a schopnosti spolupráce s dalšími členy týmu. Cílem je také podpora samostatnosti, tvořivosti a zvyšování sebevědomí cvičenců. K tomu významně přispívá i kontakt s koňmi. Cvičení by mělo vést k pocitům uspokojení a radosti z dosažených výsledků na závodech posilují jejich sebevědomí i chuť na sobě dále pracovat a jejich radost je i radostí pro jejich rodiče i pro nás cvičitele.

Termín: 1x týdně, úterý 16:00 – 18:00

Cena: 3000,-Kč za 10 lekcí

 

Paravoltiž je jednou z rehabilitačních metod. Jedinec se zdravotním znevýhodněním (paravoltižér) vykonává pod zdravotním dozorem na nesedlaném koni gymnastické cviky, a to buď samostatně, nebo ve dvojici. Koně vede lonžér na lonži ve voltižním kruhu na levou ruku. Paravoltiž je v základech shodná s voltiží, což je sportovní disciplína nazývaná jako gymnastika na koni. Je určena zejména osobám: s poruchami chování (hyperaktivita, agresívní chování), s tělesným postižením (skoliózy, vadné držení těla), s mentální retardací či s dětskou mozkovou obrnou.

Vliv paravoltiže na cvičence
Je prokázáno, že paravoltižní ježdění má vliv na celkový vývoj jedince se zdravotním znevýhodněním. Ovlivňuje jak jeho fyzickou, tak psychickou stránku. Nejviditelnější je vliv na svalstvo a správné držení těla, ale působí pozitivně také na krevní oběh, dýchací a nervový systém a psychiku jedince. Trénovaný organismus je proto mnohem lépe chráněn proti negativním vlivům prostředí, je méně náchylný k nachlazení a pomaleji se unaví. Z pohledu pediatrie, ortopedie i psychologie je tento druh sportu ideální prevencí či typem terapie.